Podkarpackie Przyjmowanie i załatwianie spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w PZPW

Podkarpackim Zespółe Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie sprawy załatwiane są  zgodnie  z  art. 35 par 1 KPA, który mówi, że  organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki . 
Formami załatwiania spraw w naszej instytucji są formy ustna i pisemna. 
 
Odnosząc się do pierwszej z wymienionych form (forma ustna) polega na tym, że osoba przychodząca ze sprawą kierowana jest do pracownika odpowiedzialnego merytorycznie za rozpatrzenie sprawy.
 
Forma pisemna - Dyrektor dekretuje pismo do kierownika działu lub odpowiedniego pracownika zgodnie z przedmiotem sprawy. Osoba odpowiedzialna za załatwienie rozpatruje ją. Jeśli trzeba to osoba ta gromadzi odpowiednie dokumenty 
i materiały oraz  przygotowuje odpowiedź pisemną. W odpowiedzi oprócz sentencji co do sposobu załatwienia podaje się znak sprawy (zgodnie z jednolitym wykazem akt jaki obowiązuje w PCEN, symbol działu,  numer kolejny sprawy  oraz  datę z jaką pismo zostało wystawione. W odpowiedzi również powołujemy znak sprawy wpływającej oraz datę z jaką ona wpłynęła do PCEN. Jeśli odpowiedź na dane pismo wymaga podpisu Dyrektora PCEN to w lewym dolnym rogu parafuje pismo osoba sporządzająca odpowiedź, a jeżeli nie wymaga podpisu Dyrektora to pismo podpisuje osoba sporządzające je z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz zajmowanego stanowiska. Jeżeli pismo ma być rozesłane do wiadomości wpisuje się osoby 
i  instytucje, które dana sprawa dotyczy. 
W zależności od stopnia wagi sprawy i jej złożoności, a jeśli zachodzi taka potrzeba to konsultujemy się z prawnikiem, W udzielanej odpowiedzi jeśli zachodzi taka potrzeba podajemy odpowiednie przepisy prawne, które tej sprawy dotyczą. Ostatecznie załatwiona sprawa (cała dokumentacja wraz z kopią odpowiedzi) jest przechowywana  w  odpowiednich segregatorach dotyczących  spraw z tej samej problematyki np. spraw kadrowych czy też współpracy ze związkami zawodowymi. Sprawy którymi zajmujemy się cechuje różnorodna tematyka. Wśród nich są sprawy dot. np. współdziałania         z urzędami adm. centralnej, kuratorium oświaty, urzędami samorządu terytorialnego, sprawy różne, sprawy wewnętrzne jednostki własnej, i wiele innych.  Sprawy typowo pedagogiczne rozpatrywane są przez pracowników działu logistyki oraz nauczycieli konsultantów .
 
Wymieniając sposoby załatwienia spraw nie można pominąć załatwianie spraw wymagających szybkiego kontaktu drogą  telefoniczną, faxem (pozostawiamy wówczas potwierdzenie wysyłki). Najnowszą formą stosowaną w sprawach wymagających pilności jest kontakt drogą elektroniczną - zachowujemy wówczas wydruk pisma. również rozpatrujemy sprawy pracownicze oraz skargi i wnioski .
 
W zarysie przedstawiono sposoby i formy załatwiania spraw. Podsumowując 
w naszej jednostce  nie ma spraw, które nie są rozpatrywane rzetelnie, fachowo 
i terminowo z zachowaniem odpowiedniej formy.  Każda sprawa  traktowana jest jako ważna i nie pozostaje bez odpowiedzi.

Poprawiony (czwartek, 01 października 2020 07:27)

 
Powiaty