Przedmiot działalności i kompetencje PZPW

Przedmiot działalności i kompetencje PZPW


Przedmiotem działalności PZPW w Rzeszowie, wojewódzkiej placówki doskonalenia nauczycieli, prowadzonej  przez Samorząd Województwa Podkarpackiego jest organizacja i prowadzenie kształcenia ustawicznego nauczycieli, w tym:

1) realizacja określonych przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zadań 
    obowiązkowych:
    a) przygotowywanie i realizacja programów doskonalenia zawodowego dla:

 • doradców metodycznych;
 • dyrektorów szkół i placówek oraz pracowników organów nadzorujących
 • i prowadzących szkoły i placówki w województwie podkarpackim w zakresie zarządzania oświatą;

    b) organizowanie:

 • różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń dla nauczycieli różnych specjalności oraz nauczycieli wszystkich typów i rodzajów szkół i placówek;
 • działań na rzecz rozwoju zawodowego nauczycieli;

     c) organizowanie i prowadzenie, stosownie do potrzeb, doradztwa metodycznego 
       dla nauczycieli przedmiotów zawodowych rzadkich specjalności oraz nauczycieli 
       zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych 
       i etnicznych,
    d) współpraca z Podkarpackim Kuratorem Oświaty w zakresie:

 • opracowywania priorytetów doskonalenia zawodowego nauczycieli
 • w województwie;
 • przygotowywanie i realizacja programów doskonalenia i wsparcia doradców metodycznych;
 • organizowania działań na rzecz rozwoju zawodowego nauczycieli,

    e)  współpraca z organami prowadzącymi szkoły i placówki w zakresie doradztwa 
        metodycznego dla nauczycieli,
     f) tworzenie i rozwijanie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej,
    g) wspieranie nowatorskich inicjatyw nauczycieli oraz wspomaganie samokształcenia 
       i doskonalenia nauczycieli.

Wymienione wyżej zadania obowiązkowe realizowane są między innymi poprzez:

 • prace koncepcyjne dotyczące zakresu i sposobu organizowania form doskonalenia;
 • udzielanie konsultacji;
 • organizowanie form doskonalenia uwzględniających specyfikę nauczanych przedmiotów lub prowadzonych zajęć oraz dotyczących ogólnej wiedzy
 • i umiejętności zawodowych nauczyciela.

2) prowadzenie, za zgodą ministra, kursów kwalifikacyjnych przygotowujących 
    do pracy  edukatorskiej,
3) prowadzenie, za zgodą Podkarpackiego Kuratora Oświaty, kursów kwalifikacyjnych, 
    o których mowa w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od 
    nauczycieli.

Poprawiony (czwartek, 01 października 2020 07:24)